REGULAMIN SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NA POŁÓW RYB


Spis treści:
§1 Definicje…………………………………………………………………………………………….2
§2 Wymogi techniczne………………………………………………………………………………..2
§3 Zakup zezwolenia………………………………………………………………………………….2
§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy…………………………………………………………………..4
§5 Reklamacje…………………………………………………………………………………………4
§6 Postanowienia końcowe…………………………………………………………………………..4§ 1 DEFINICJE
PZW- Nadnotecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Pile, przy ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Pila, NIP: 7641100006 , Regon:570352387
Serwis - internetowy serwis usługowy prowadzony przez PZW, w którym Kupujący może dokonać Transakcji,
Kupujący - osoba dokonująca zakupu zezwolenia na połów ryb na terenie danego PZW za pośrednictwem Serwisu, spełniająca wymogi Regulaminu dotyczącego zasad połowu ryb na terenach podległych danemu PZW, 
Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży zezwolenia na połów ryb zawarta za pośrednictwem Serwisu, z tytułu której następuje Płatność,
Płatność - spełnienie przez Kupującego na rzecz PZW świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay: e-przelewem, kartą kredytową lub inną metodą, dostępną w Serwisie.
Dotpay- podmiot, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje płatności za zakupione zezwolenia na połów ryb.

§2 WYMOGI TECHNICZNE
1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest:
1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
2) spełnienie następujących wymagań technicznych dla sprzętu informatycznego:
2.a) dostęp do sieci Internet,
2.b) zainstalowanie w systemie przeglądarka 
2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
§3 ZAKUP ZEZWOLENIA
1. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnych zasad sprzedaży on-line zezwoleń na połów ryb w okręgach PZW.
2. Serwis dostępny jest pod adresem www.eokon.pl
3. Zakup zezwolenia jest możliwy po zalogowaniu się Kupującego w Serwisie, przy użyciu loginu i hasła. Kupujący, który pierwszy raz korzysta z Serwisu musi dokonać swojej rejestracji. W tym celu należy wybrać zakładkę „zarejestruj się” i postępować zgodnie z instrukcją widoczną na ekranie.
4. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Kupujący.  
5. Kupujący może dokonać zakupu następujących rodzajów zezwoleń (tzw. e-zezwolenia): jednodniowe, trzydniowe, siedmiodniowe, czternastodniowe i roczne dla zrzeszonych, niezrzeszonych i cudzoziemców.
6. Do zakupu e-zezwolenia na połów ryb konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z  Regulaminem połowu ryb dostępnym w PZW, na terenie działania którego obowiązywać będzie-zezwolenie.
7. Zakupione i wydrukowane e-zezwolenie jest ważne:
1) dla członków PZW wraz z kartą wędkarska i legitymacją członkowską.
2)  dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z kartą wędkarską.
3) dla cudzoziemców zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
8. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line, zgodnie z poniższym Regulaminem. Kupujący, w celu dokonania płatności wybiera formę płatności dostępną w Serwisie.
9. Rozliczenia Transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.
10. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system Dotpay dostępne jest na stronie www tuż po dokonaniu płatności. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Moje płatności]. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie, w zakładce [Moje zezwolenia], znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia.
11. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe Kupującego mogą być zmienione po osobistym kontakcie w danym PZW, na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie.


§4 ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez dokonanie przez Kupującego płatności on-line za e-zezwolenie, po uzyskaniu przez PZW  potwierdzenia przez Dotpay o dokonaniu płatności.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest imienne e-zezwolenie, udostępnione w formacie PDF. 
3. E –zezwolenie zawiera następujące dane:
1) Imię i nazwisko, adress
2) Numer karty wedkarskiej
3) Numr zezwolenia
4. W przypadku stwierdzenia przez dane PZW, że Kupujący narusza postanowienia  Regulaminu połowu ryb ma prawo do wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie zostanie przekazane Kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Od momentu złożenia oświadczenia Kupujący traci prawo do połowu ryb na danym terenie, a e-zezwolenie traci ważność.
§5 REKLAMACJE
1. W przypadku gdy:
a.  e-zezwolenie zawiera błędy, jest niekompletne bądź zawiera wady uniemożliwiające korzystanie z e-zezwolenia, 
b. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z Serwisu lub dokonania zakupu e-zezwolenia
Kupujący ma prawo zgłosić do PZW reklamację.
3. Reklamację zgłasza się na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust.1.
4. PZW rozpatruje ostatecznie reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Kupującego o podjętej decyzji.
5. PZW ma prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, która wpłynęła po terminie.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać na adres serwis@eokon.pl
2. Warunkiem skorzystania z niniejszego Serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. PZW jest upoważnione do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.
4. PZW zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży e-zezwoleń, w poszczególnych okręgach, jak również na całym obszarze działania PZW.
5. PZW zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu ze względów technicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
7.  Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
8.  Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby danego okręgu PZW, na terenie którego obowiązywało e-zezwolenie.
9. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez dane PZW (PZW na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie) na potrzeby realizacji umowy sprzedaży, w tym na wprowadzenie jego danych do Bazy danych PZW, zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Kupującemu przysługują wszystkie prawa przewidziane w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami,  tym prawo do zmiany danych.  

 

Strona używa ciasteczek.Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Zalogowanie do strony eokon.pl oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu
danych osobowych w celu sprawnej obsługi serwisu. 
W zakładce Klauzula informacyjna dowiesz się kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane.

 


ok